Kontakt

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  Dobrzelińska 6
  99-320 Żychlin
  NIP 775-219-71-38
 • tel/fax (24) 254-28-23

  Punkt Konsultacyjny

  Zasady Funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii DoMOStwo w Żychlinie

  1. W ośrodku działa Punkt Konsultacyjny dla nauczycieli szkół i placówek, dla rodziców, opiekunów, uczniów i wychowanków, kuratorów sądowych, pracowników OPS oraz innych osób zainteresowanych.
  2. Punkt Konsultacyjny obejmuje swym działaniem lokalne środowisko, a w uzasadnionych przypadkach może wspierać osoby potrzebujące konsultacji z poza środowiska lokalnego.
  3. Działania Punktu Konsultacyjnego  ukierunkowane są na:
    doskonalenie umiejętności osób dorosłych (nauczycieli, rodziców, opiekunów) niezbędnych we wspieraniu rozwoju  dzieci i młodzieży w zakresie zaspokajania potrzeb, wykorzystywania możliwości psychofizycznych i intelektualnych oraz unikania zachowań ryzykownych
   wspieranie dzieci i młodzieży w trudnościach okresu dorastania, w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez określenie celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych, w celu modyfikacji dotychczasowego zachowania.
   współpracę ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczęszczających do tych szkół
  4. Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez specjalistów ośrodka (m.in. pedagogów resocjalizacji i profilaktyki społecznej, oligofrenopedagogiki, socjoterapii, terapii uzależnień, psychologów, doradców zawodowych, mediatorów, specjalistów w zakresie pracy korekcyjno – kompensacyjnej)
  5. Konsultacje specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym odbywają się w czwartki w godz. 16.00 – 17.00, po wcześniejszym  ustaleniu wizyty z dyrektorem ośrodka, bądź osobą upoważnioną.
  6. W uzasadnionych sytuacjach, Punkt Konsultacyjny może działać w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem ośrodka lub osoba upoważnioną.
  7. Działalność Punktu Konsultacyjnego jest nieodpłatna, wynika z realizacji zadań statutowych placówki.
  8. Osobą do kontaktu w sprawie Konsultacji jest dyrektor bądź wicedyrektor placówki.

  Wtorek 18.12.2018

  Statystyki

  liczba odwiedzin: 182890

  Nasz Ośrodek uczestniczy w Ogólnopolskim projekcie pn. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".

  Udział w projekcie umożliwi w szczególności:

  • współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
  • uzyskanie przez nauczycieli unikalnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami  organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami,  jak i z  ich rodzicami,
  • rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów,
  • wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych - dzięki czemu staną się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji,

  Dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w projekcie jest bezpłatny.

  Inspektor Ochrony Danych

  Paweł Łuczak

  iodo@iodo.kutno.pl

  Rekrutacja 2017/2018Rekrutacja 2017/2018

  WAŻNE!

  Wolne miejsca:

  dla uczniów klasy VI

   

  Kontakt z MOS "DoMOStwo" w Żychlinie
  24 254 28 23
  Dyrektor - Ewa Rutkowska
  Wicedyrektor - Agata Krajniak
  Pedagog - Renata Szymańska
                      - Monika Arkuszewska

  Psycholog - Paulina Milczarek

                          - Katarzyna Furmańska

   

  Aktualności

  • 18.12.2018

   Życzenia - Obrazek 1

  • Anioł i Diabeł
   11.12.2018

   Brawurowo przedstawiony przez młodzież spektakl profilaktyczny pt. Anioł i diabeł po kierunkiem p. Ilony i p. Joli

  • 10-te urodziny INTERSUM
   11.12.2018

   Jubileuszowe spotkanie z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży 

   pn. „ Młodzi w działaniu, czyli o dobrej praktyce projektów INTERSUM w przestrzeni komunikacji społecznej ”

   Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM  z siedzibą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Domostwo w Żychlinie obchodziło dzisiaj Jubileusz 10-lecia.  Członkowie Stowarzyszenia  wspólnie z  wychowankami MOS   zorganizowali spotkanie, prezentujące dobrą praktykę stosowania projektu w przestrzeni komunikacji społecznej w pracy z młodzieżą. Stowarzyszenie INTERSUM zostało powołane dnia 3 grudnia 2008 roku  do podejmowania działań zmierzających do aktywizowania młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wykluczeniem społecznym  w zakresie kreatywnego funkcjonowania społecznego, kulturalnego, artystycznego, zawodowego. 

  • Ogólnopolska Konferencja MOS i MOW
   07.12.2018

   W dniu dzisiejszym w czasie Ogólnopolskiej Konferencji MOS i MOW w Ośrodku Rozowju Edukacji w Warszawie pani dyrektor Ewa Rutkowska reprezentowała nasz ośrodek - mówiła o "Kompetencji wychowawców w pracy z wychowankami MOS i MOW.

   Podczas konferencji prof. Marek Konopczyński przyjął gratulacje z okazji jubileuszu 35-lecia pracy naukowej. Wszyscy prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie dialogu motywującego jako metody budowania prawdziwych relacji z młodzieżą, wprowadzenia tutoringu jako autentycznego i prawdziwego spotkania ku zmianie oraz superwizji jako metody wsparcie dla kadry pracującej w środowiskach MOS i MOW.

  Aktualności

    Aktualności

    Kontakt

    • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
     Dobrzelińska 6
     99-320 Żychlin
     NIP 775-219-71-38
    • tel/fax (24) 254-28-23

    Galeria zdjęć